PatoisLë giurnà dlë mënagerë
a Cesare
Adele Allemand  ‘d Miaraura

L'ē 'l tën du messun.
Laz epìa i l'an lë curū dl'ōr,
'l blà u l'ätën d'esë mesunà.
A sìu u Brua du Clapìë,
a l'èi giò dresà ünë bellë
rëngë 'd cücülhun.
‘L suré s'abèisë
sü la puncia dla muntannha:
l'ē urë d'anā.
A salüttu ma gën e,
u mun cin k’u m'suivī tultën,
a vau a mezun për m'aprestā
e muntā uz Öru a fā lë mënagerë.
A m'dunu ün'arfrecià,
ün cò 'd brosë sla savatta,
a m'ciangiu 'l fudī.
Siù lindā dlë portë 'l cin,
u saz urëlha virā anän,
u m'bèikë tu s'kë fau.
Lë sëmblë ku m'dizë dë m'depaciā.
Pöi u vën m'fetea, u l'à cumprei
kë dman l'ē lë giurnà d'anā vëcìë.
Aprestu 'l täscapan, a vòu vèi din 'l nikë
si la giarina i l'an fā lor dëvei:
'l trovu ocüpà dlë pullë.
A l'éi pa 'l tën d'atëndë.
U la bella maniera pöi u la brütta,
a lë fau es-capā.
A trovu duz iòu, giüstë për fā
lë bärakinà 'd brusë d'iòu.
Pöi din l'armanio a prënnu in säramin,
in morë 'd ciocolà, a talhu ünë bellë
lèicë 'd pan ("'l pan u fèi tultën
bunnë cumpanhìë!" i dizìë ma Nona).
Dran kë m'bitā 'l tascapan slaz epalla
a vòu ancarë u pèilë par prënnë
ün grämesé ‘d lanë e cattrë broccia
për tricutea
e për pa truvā lë giurnà tro longë.
Än säran lë portë äntëndu ëncā
giäctea lë pullë: i l'à ëncarë u mì.
A lë simmë dlë cërierë mun cin,
k’u l'ē a nù Bil, u m'feteë ëncarë in cò,
pöi u nuz äncëminën.
Än passan dran lë dërierë mezun du Sèr
a sunu lë Rosa, a l'atëndu dua mnütta,
pöi i sortī än mingian ünë bellë grasë 'd bör.


La giornata della
mënagerë (1)
a Cesare
Adele Allemand  di Millaures

È il tempo della mietitura.
Le spighe dorate della segale,
aspettano di essere mietute.
Sono alla Brua du Clapìë (2),
e ho già apprestato una bella
fila di biche.
Il sole si abbassa
sulle cime delle montagne:
è ora di andare.
Saluto i miei e,
con il mio cane che mi segue sempre,
vado a casa per prepararmi
e salire uz Öru (3)  per fare la mënagerë.
Mi do una rinfrescata,
una spazzolata alle scarpe,
mi cambio il grembiule.
Sulla soglia di casa il cane,        
con le orecchie puntate in avanti,
osserva tutto quello che faccio.
Sembra che mi dica di sbrigarmi.
Poi viene a farmi le feste, ha capito
che domani si va in pastura.
Preparo il tascapane, guardo nel nido
se le galline hanno fatto il loro dovere:
lo trovo occupato dalla gallina.
Non ho il tempo di aspettare.
Un po’ con le buone e poi con le brutte
la faccio scappare.    
Trovo due uova, giusto per riempire
il baracchino di brusë d’iòu (4).
Poi nell’armadio prendo un salamino,
un pezzo di cioccolata, taglio una bella
fetta di pane (“Il pane fa sempre buona
compagnia!” diceva mia Nonna).
Prima di mettermi il tascapane in spalla
avado ancora al pèilë (5) a prendere
un gomitolo di lana e quattro ferri
per lavorare a maglia
e non trovare la giornata troppo lunga.
Chiudendo la porta sento ancora    
a gallina protestare: ce l’ha ancora con me.
In cima alla cërierë (6) il mio cane,    
che si chiama Bil, mi fa le feste ancora una
volta, poi ci incamminiamo.
Passando davanti alle ultime case del Sèr (7)
chiamo Rosa, l’aspetto due minuti,
poi esce mangiando una bella tartina di burro.

Plüz anan, siu trükë dlë Sänhë,
u vìën aribā lë Simonë,
i l'alongë 'l pā për nuz atrapā.
U sën trèi mënagera giuva,
lë nu plèi rirë e skërsā.
Än prënën laz accurcia
u l'aribën u baciasun du Clau.
U la man a ecuelë u l'ärparën
l'àighë frèicë k’i desën dlë caronë
për nu garā lë sën.
U nuz apremën a Grangë Garnìë,
ün cin u nu vé aribā, u nu salüttë
a sa manierë: u finì pa 'd giapā.
A lë devirà du Gro Mǖ u nuz astën
in mumën sü lë müralhë për nuz arpuzā
e admirā la bella muntanha tut d'alvì i
k’i fan curonë a notrë paī.
Apré sink mnütta u sën a lë simmë dlë muntà.
U Pe duz Öru lë Delinë Darèirë
i nuz offrì 'l café, u nu s' fëzën pa dirë
du cò, lë nu fèi biën plesī.
La vaccia i tardan pa d'aribā
e ciacünë vèi a sä mezun
Alümmu 'l pualë, pöi a fau etëbìa lë perulà
'd là k'aprè lë prüzürë i fèi lë calhià.
'L crëmìë u l'ē plën e din lë börierë
lë crammë i desän.
Apré in mumën lë marottë i l'ē faitë
e din la fëlha du nunù i l'ē u frèi.
La vaccia aribban. Anreu a muzë pöi,
ma sëlhunà 'd là, a la pasu din 'l curòu,
a veu k’i fèi in bellë perulà,
a 'l portu a lë crottë biën cübërslà
për pöi, l'odman, esë ecrëmà.
Apré ughei sinà a bèicu laz etera
k’i s'alümman din 'l sē,
lë plü lön e lë plü prē.
A sìu rünë du travà
ma sudisfaitë dlë giurnà.
Din ma palhasë a vòu m' cugiā
sënzë bsun dë m'fā crusā.
'L veprë u pasë sënsë m’navizā
e l'arvëlhë iz bittë a sunā.
La mënagera alümman lor pualë,
lë fün du furniòu i s'etën sü lu cübiòu.
Ä pënsu ki n'autrë giurnà i l'ē ärcumänsà.
Din 'l sē blö lë lünë i s'fèi trëspärantë
e i s'än vèi për lesā pasā 'l suré
k'apré lë nö u l'aribbë u sä ciarū
për dunā la curū a tutta la flū.
A finisu d'agrea e a mingiu mun café
u bunerrë dlë mätinà,
din l'ecuelë än pòu ebërcià.
A detacciu ma vaccia k'i s’mèicla a laz autra.
U lë parë e u 'l rumà a näteu dran lë portë
änté k'la vaccia, sënzë tan 'd cumplimën,
i l'an busëtià.
A vau ëncarë a lë crottë,
a viru la tumma k'sü lë palhë,
aprē düstrèi smana i sun stagiunà
e buna a mingiā.
A gruppu ün parplöë u tëscapan:
dran k’lë giurnà sìë päsà le po fā in radà.
Più avanti, sul poggio della Sänhë (8),
vediamo arrivare Simona,
che allunga il passo per prenderci.
Siamo tre mënagera giovani,
ci piace ridere e scherzare.
Prendendo le scorciatoie
arriviamo alla fontana del Clau.
Con le mani a coppa raccogliamo
l’acqua fresca che scende dal beccuccio
per dissetarci.
Ci avviciniamo a Grangë Garnìë (9),
un cane ci vede arrivare, ci saluta
a modo suo: non finisce più d’abbaiare.
Alla curva del Gro Mü (10) ci sediamo
un momento sul muretto per riposarci
ed ammirare le belle montagne che
fanno da corona al nostro paese.
Dopo cinque minuti siamo in cima alla salita.
Al Pe duz Öru Delinë Darèirë
ci offre il caffè, non ce lo facciamo ripetere
due volte, ci fa molto piacere.
Le mucche non tardano di arrivare
e ciascuna va a casa sua.
Accendo la stufa, poi faccio intiepidire il latte
per farlo cagliare.
Il contenitore della panna è pieno e
la verso nella zangola.
Dopo poco il panetto di burro è pronto
e lo metto al fresco tra due foglie di genziana.
Le mucche arrivano. Inizio a mungere poi,
poi passo il latte nel curòu (11),
vedo che riempie il paiolo,
lo porto in cantina ben coperto
per poi scremarlo l’indomani.
Dopo cena guardo le stelle
che si accendono nel cielo,
quelle vicine e le più lontane.
Sono stanca del lavoro
ma soddisfatta della giornata.    
Quando mi corico sul pagliericcio
non ho bisogno di essere cullata.
La notte passa senza che me ne accorga
quando la sveglia si mette a suonare.
Le mënagera accendono la loro stufa,
il fumo dei fornelli  si distende sui tetti.
 Penso che un’altra giornata è iniziata.
Nel cielo blu la luna si fa trasparente
e se ne va per far posto al sole
che dopo la notte viene con il suo calore
per ridare  colore a tutti i fiori.
 Finisco di accudire le bestie e faccio nell’aria fresca della mattinata
con una scodella un po’ sbrecciata.
Stacco le mucche che si uniscono alle altre.
Con la pala e la scopa pulisco davanti alla
porta dove, senza tanti complimenti,
ihanno sporcato.
Vado ancora in cantina,
giro le tome adagiate sulla paglia,
tra qualche settimana saranno stagionate
e buone da mangiare.
Lego un ombrello al tascapane:
Prima di sera può ancora piovere.
Nu sën trèi vëcera
e tut adusmën nu l'aribën a la Sänhera
e la vaccia u Pe du Pra Lën nu laz adrëiën.
A prënnu la broccia e a muntu la malhia.
Din lu kèriòu inë broccë i s'ecun.
Arpleu 'l travà
e a vau dëlvì a lë barakinà.
L'umbrë dlë Pèirë 'd Megiū
i markë k’ l'urë 'd ciumā i vèi äribā
e la vaccia siu clotë i l'anrean a ränhā.
Siu trükë du Rcià dlë Fnetrë
ün müré s'ëntan süblā
e dua pärdrī din l'erbë i s'aprënnan a vurā
e din 'l bō i s'anvan sänsë s'virā.
Laz ura pasan, 'l suré desën:
lë s’aprèimë lë fin dlë giurnà.
La vaccia fan ëncarë ün'aräpà.
An desändän 'd su lu blutun, din l'erbë finë,
a l'anreu fā mä fesinë.
U Clo dl'Arpauzë nu l'aribën
e ün mumän u nuz arëstën.
La vaccia i sun rüna e i l'an sën
e ünë apré l'autrë i s'anrean a mezun.
I l'aribban u kèirë duz Öru e i cüran 'l bacià,
pöi i van a l’etabblë për èis etäcià.
A pausu mä fesinë, ebrisu lë portë
e a pënsu a l'oudman kë devü 'm truvā
u mun Papà e ma Mamà për fini 'd mesunā.
Siamo tre vëcera
e pian piano arriviamo alle Sänhera
dove  sospingiamo le mucche verso Pra Lën.
Prendo i ferri e monto le maglie.
Un ferro si nasconde nell’erba.
Metto via il lavoro a maglia
e mi avvicino al sacco del pranzo.
L’ombra della  Pèirë ‘d Megiu (12)
segna che è l’ora del riposo
e le mucche iniziano a ruminare.
Sul dosso del Rucià dlë Fnetrë (13)
si mette a fischiare una marmotta
due pernici nell’erba si alzano in volo
e spariscono nel bosco senza voltarsi.
Le ore passano, il sole scende:
si avvicina la fine della giornata.
Le mucche brucano ancora un poco.
Scendendo sotto i larici, tra l’erba fine,
raccolgo i rami per una fascina.
Arriviamo al Clo dl’Arpauzë (14)
e ci fermiamo un momento.
Le mucche sono stanche e hanno sete
e una dopo l’altra si incamminano verso casa.
Bevono con avidità alla fontana
poi entrano nella stalla per essere attaccate.
Poso la mia fascina, apro la porta
e penso all’indomani che devo trovarmi
con i miei per finire la mietitura

(1)    mënagerë – massaia, più propriamente chi saliva all’alpeggio per accudire alle bestie e alla         lavorazione del latte.
(2)    Brua du Clapìë – località dove si praticava la coltivazione della segale
(3)    uz Öru – denominazione dell’alpeggio
(4)    brusë d’iòu – crema a base di uova, zucchero e pane, estremamente nutriente, era la
        colazione tipica di chi andava al pascolo.
(5)    ‘l pèilë – nelle abitazioni camera al piano terra che fungeva sia da soggiorno che da camera         da letto
(6)    cërierë – passaggio che dà accesso all’abitazione
(7)    Ser – toponimo di borgata
(8)    Sähë – toponimo di località che significa con acque risorgive
(9)    Grangë Garnìë – piccolo nucleo di case che si trova poco sotto l’alpeggio.
(10)   Gro Mü – letteralmente “grosso mulo”. Curva panoramica lungo la mulattiera verso
          l’alpeggio
(11)   curòu – colino di legno in cui il latte veniva filtrato attraverso delle radici appositamente
          preparate.
(12)   Pèirë ‘d Megiū –  Pietra di Mezzogiorno”. Grande roccia la cui ombra indicava quando
          era mezzogiorno.
(13)   Rucià dlë Fnetrë –  “Roccia della Finestra”  così chiamata per la posizione panoramica.
(14)   Clo dl’Arpauzë – “Il Piano del Riposo. In questi prati si sostava alla sera al rientro dal
          pascolo.
Home